CBA skontrolowało jedną z dotacji unijnych przyznaną przez Urząd Marszałkowski. Przyznano prawie 5 mln na projekt wart 250 tysięcy złotych?

Autor: A. Karczewska fot. CBA archiwum
REKLAMA

Poznańska delegatura CBA zakończyła kontrolę w Urzędzie Marszałkowskim Województwa Wielkopolskiego w Poznaniu dotyczącą przyznania dofinansowania na jeden z projektów w ramach konkursu Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego. Przyznane z funduszy europejskich środki to prawie 5 mln złotych.

Wydział Postępowań Kontrolnych poznańskiego CBA prowadził kontrolę przez ponad pół roku - od 17 kwietnia 2019 roku do 17 stycznia 2020 roku. Dotyczyło ono przyznania dofinansowania ze środków unijnych w wysokości 4 999 999 złotych na projekt „Wzmocnienie konkurencyjności Kancelarii Adwokatów i Radców Prawnych P. J. Sowisło & Topolewski sp. komandytowo – akcyjna poprzez wdrożenie innowacyjnych technologii IT w procesie świadczenia usługi prawnej”. Wniosek Kancelarii zgłoszono do konkursu na wsparcie wysoko innowacyjnych projektów w ramach Wielkopolskiego regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2014-2020. Wkład własny kancelarii na projekt wynosił ponad 6 milionów złotych.

Jak wynikało z wniosku przyznane pieniądze maiły zostać wykorzystane na wprowadzenie nowych usług prawnych z wykorzystaniem wirtualnej sali sądowej, a także immersyjnej, wirtualnej metody relaksacyjnej. Ta ostatnia obejmowała m.in. chromoterapię i hortiterapia.

Jak wyjaśnia CBA, Kancelaria do swojego wniosku dołączyła m.in. opinię o innowacyjności, z której wynikało m.in. że do świadczenia usług wirtualnej sali sądowej z wykorzystaniem gogle VR nie jest potrzebny 6-kondygnacyjny budynek o powierzchni prawie 4 tysięcy metrów kwadratowej za ponad 12 milionów złotych, co przewidziano w projekcie przedstawionym przez Kancelarii. Wystarczająca jest powierzchnia ok. 20 metrów kwadratowych.

W ramach prowadzonej przez CBA kontroli powołano biegłego, który sporządził opinię dotyczącą innowacyjności przedmiotu projektu i określenia zasadności przyznanego dofinansowania.

W opinii stwierdzono, że zdecydowana większość wydatków wykazana w projekcie nie kwalifikuje się do objęcia wsparciem finansowym z uwagi na brak efektywności i racjonalności, a także uznanie ich za zbędne z punktu widzenia realizacji projektu.

„W opinii wskazano, że budowa budynku kancelarii, jego pełne wyposażenie (np. zakup mebli biurowych, drukarek, skanerów) i zinformatyzowanie (np. zakup komputerów i oprogramowania do zarządzania kancelarią), nie jest niezbędne do wprowadzenia innowacyjnej usługi prawnej opisanej w projekcie, a tym samym wydatków z tym związanych nie można uznać za racjonalne, efektywne i gospodarne. Biegły potwierdził ustalenia kontrolujących, że nakłady bezpośrednio związane z realizacją projektu stanowią zaledwie 2,25% poniesionych kosztów i wynoszą 250.000 zł netto.”
CBAJak wskazuje CBA, w toku prowadzonej kontroli uznano, że Zarząd Województwa Wielkopolskiego przyznał dofinansowanie z budżetu środków europejskich w wysokości prawie 5 milionów złotych mimo, że projekt nie spełniał wszystkich niezbędnych kryteriów formalnych i merytorycznych.

Komentarz został wysłany. Dziękujemy!
 Błąd: {{error}}
{{ comment.disabled == 1 ? '[Treść usunięta przez Administratora]' : comment.content}}
{{ comment.author}}, {{ comment.createdDate}}
{{comment.error}}
  • 1

Najpopularniejsze

REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA

Ruch drogowy

REKLAMA
REKLAMA