Szkody spowodowane zjawiskami atmosferycznymi - wojewoda przypomina o pomocy dla rolników

Autor: Redakcja Codzienny Poznań AK, materiały prasowe, fot. pixabay
REKLAMA

Z uwagi na rozpoczynające się lato, a co za tym idzie także charakterystyczne dla tej pory roku negatywne zjawiska atmosferyczne jakie mogą przynieść starty w gospodarstwie rolnym, urząd wojewódzki przypomina o możliwości uzyskania pomocy finansowej w przypadku wystąpienia szkód.

W przypadku wystąpienia szkód w następstwie określonych zjawisk atmosferycznych, rolnicy mogą starać się o wsparcie z budżetu państwa.

Oszacowania szkód dokonują komisje powołane przez wojewodę wielkopolskiego Zbigniewa Hoffmanna na wniosek zainteresowanych rolników. Szkody mogą być spowodowane m.in. przez suszę, grad, deszcz nawalny, ujemne skutki przezimowania, przymrozki wiosenne, powódź, huragan, piorun, obsunięcie się ziemi lub lawinę w rozumieniu przepisów o ubezpieczeniu upraw rolnych i zwierząt gospodarskich. Powołana komisja ma charakter stały i działa w zespołach pracujących na terenie wszystkich gmin województwa wielkopolskiego.

"Zgodnie z procedurą wójt, burmistrz lub prezydent miasta potwierdza wystąpienie niekorzystnego zjawiska atmosferycznego na terenie gminy i bezzwłocznie informuje mnie, jako wojewodę, w tej sprawie. W przypadku wystąpienia huraganu i deszczu nawalnego niezbędna jest ekspertyza Instytutu Meteorologii i Gospodarki Wodnej potwierdzająca prędkość wiatru lub wydajność opadu deszczu. Zagrożenie suszą rolniczą musi znajdować potwierdzenie w monitoringu Instytutu Uprawy Nawożenia i Gleboznawstwa w Puławach "
Zbigniew Hoffmann, wojewoda wielkopolski

Bezpośrednio po oszacowaniu szkód w gospodarstwach rolnych i sporządzeniu protokołów poszkodowani rolnicy mogą ubiegać się o pomoc określoną w obowiązujących przepisach tj.:

- kredyt preferencyjny zarówno obrotowy na wznowienie produkcji w gospodarstwach rolnych i działach specjalnych produkcji rolnej, jak i na odtworzenie środków trwałych zgodnie z rozporządzeniem Rady Ministrów z dnia 27 stycznia 2015 r. w sprawie szczegółowego zakresu i sposobów realizacji niektórych zadań Agencji Restrukturyzacji 
i Modernizacji Rolnictwa;
- udzielenie przez Prezesa Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego, 
na indywidualny wniosek rolnika, który poniósł szkody spowodowane przez niekorzystne zjawiska atmosferyczne na podstawie ustawy z dnia 20 grudnia 1990 r. 
o ubezpieczeniu społecznym rolników (Dz. U. z 2019 r. poz. 299) pomocy w opłaceniu bieżących składek na ubezpieczenie społeczne oraz regulowaniu zaległości z tego tytułu w formie odroczenia terminu płatności składek i rozłożenia ich na dogodne raty, a także umorzenie w całości lub w części bieżących składek;
- zastosowanie przez Krajowy Ośrodek Wsparcia Rolnictwa na podstawie art. 23a ustawy z dnia 19 października 1991 r. o gospodarowaniu nieruchomościami rolnymi Skarbu Państwa (Dz. U. z 2019 r. poz. 817) odroczenia i rozłożenia na raty płatności 
z tytułu umów sprzedaży i dzierżawy nieruchomości Zasobu Własności Rolnej Skarbu Państwa oraz ulg w opłatach czynszu, a także umorzenia raty płatności czynszu z tytułu umów dzierżawy, na indywidualny wniosek producenta rolnego, w którego gospodarstwie rolnym lub dziale specjalnym produkcji rolnej powstały szkody;
- udzielenie na podstawie ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. – Ordynacja podatkowa 
(Dz. U. z 2019 r. poz. 900) przez wójtów, burmistrzów lub prezydentów miast ulg 
w podatku rolnym, na indywidualny wniosek producenta rolnego.

Wszelkie informacje dotyczące ogólnych zasad szacowania szkód w gospodarstwach rolnych i działach specjalnych produkcji rolnej, w których wystąpiły szkody spowodowane przez niekorzystne zjawiska atmosferyczne są na bieżąco umieszczane na stronie internetowej Wielkopolskiego Urzędu Wojewódzkiego w Poznaniu w zakładce „Sprawy” – „Środowisko i Rolnictwo” - „Szkody   w  rolnictwie” - „Szkody w rolnictwie 2019”.

Komentarz został wysłany. Dziękujemy!
 Błąd: {{error}}
{{ comment.disabled == 1 ? '[Treść usunięta przez Administratora]' : comment.content}}
{{ comment.author}}, {{ comment.createdDate}}
{{comment.error}}
  • 1

Najpopularniejsze

REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA

Ruch drogowy

REKLAMA
REKLAMA