PINB skontrolował kamienice i... nie jest dobrze

Autor: KN, fot. archiwum
REKLAMA

Powiatowy Inspektor Nadzoru Budowlanego przystąpił do niezapowiedzianych kontroli kamienic w Poznaniu. Efekt? Inspektorzy stwierdzili wiele nieprawidłowości, choć w ten sposób skontrolowali zaledwie... 30 budynków.

Kontrole stanu technicznego poznańskich budynków są prowadzone przez PINB już od dawna. Tylko od 2007 roku skontrolowano w ten sposób 1500 najstarszych poznańskich kamienic, czyli budynków mieszkalnych wielorodzinnych, wybudowanych w tradycyjnych technologiach, znajdujących się w zwartej, najczęściej śródmiejskiej, zabudowie. Dotychczasowe kontrole wynikały zarówno z wniosków użytkowników, zaniepokojonych złym stanem technicznym ich budynków, jak i z inicjatywy inspektorów. Jednak wszystkie takie kontrole poprzedzane były zawiadomieniami właścicieli lub zarządców o terminie ich przeprowadzenia.

W maju 2015 roku po raz pierwszy pracownicy PINB przystąpili do niezapowiedzianych kontroli.
- Powodem tego była zarówno chęć dokonania faktycznej oceny sposobu prowadzenia przez właścicieli lub zarządców dokumentacji użytkowanych obiektów, jak i brak możliwości przeprowadzania takich kontroli w godzinach pracy Inspektoratu, ze względu na dużą ilość spraw bieżących i niewielką liczbę pracowników Inspekcji - tłumaczy Paweł Łukaszewski, szef PINB. - W ten sposób udało nam się przeprowadzić 30 niezapowiedzianych kontroli kamienic, usytuowanych w centralnych częściach Poznania. Kontrolą zostały objęte zarówno prywatne kamienice, jak i kamienice, które są własnością miasta Poznania lub miasto posiada udziały we współwłasności z innymi osobami.

Niestety, wnioski z pracy inspektorów nie napawają optymizmem. Stwierdzono bowiem wiele nieprawidłowości w stanie technicznym i sposobie utrzymania budynków, które bardzo często stwarzają zagrożenie bezpieczeństwa, i to nie tylko dla użytkowników budynków, ale także dla przechodniów.

Na 30 skontrolowanych w maju budynków, w 8 nie stwierdzono złego stanu technicznego, natomiast w pozostałych stwierdzono nieodpowiedni (w mniejszym lub większym stopniu) stan techniczny.
- W każdym, niepokojącym nas przypadku natychmiast wydawano zalecenia usunięcia nieprawidłowości bądź wzywano właściciela lub zarządcę do przedstawienia harmonogramu napraw - zapewnia Łukaszewski.

Trochę lepiej właściciele lub zarządcy wywiązują się z obowiązku przeprowadzania okresowych przeglądów stanu technicznego i dokumentowania wszystkich robót i kontroli stanu elementów budynku. Na 30 skontrolowanych budynków, w odniesieniu do 19 inspektorzy nie stwierdzili uchybień w zakresie przeprowadzania i dokumentowania kontroli stanu technicznego. Natomiast, tym co budzi coraz większe obawy inspektorów jest brak wykonania zaleceń zawartych w protokółach z przeglądów technicznych.

Łukaszewski zapowiada, że to nie koniec niezapowiedzianych kontroli.

Do najczęściej występujących nieprawidłowości zaliczono:
1. W zakresie stanu technicznego:
- ubytki, spękania i zawilgocenia tynków elewacji oraz innych elementów narażonych na szkodliwe wpływy atmosferyczne (attyki, gzymsy, parapety),
- uszkodzenia schodów zewnętrznych i wewnętrznych (wraz ze schodami prowadzącymi do piwnic),
- zniszczoną, niekonserwowaną stolarkę okienną i drzwiową,
- odkryte i skorodowane zbrojenie płyt balkonowych,
- skorodowane, uszkodzone i nieszczelne rynny i rury spustowe oraz obróbki blacharskie,
- uszkodzone stopnie i brak tralek na klatkach schodowych,
- spękane kominy i odspojone tynki kominów ponad połaciami dachów,
- ubytki otuliny betonowej bądź tynku na płytach balkonowych,
- pęknięcia ścian na klatkach schodowych,
- pootwierane puszki elektryczne na klatkach schodowych i niezabezpieczone przewody elektryczne,   
- zawilgocone ściany klatek schodowych i piwnic,
- zły stan techniczny dachów (luźne dachówki, nieszczelności pokrycia dachów, zawilgocenia drewnianych więźb dachowych),
- niedrożne rynny (zarośnięte mchem z zalegającymi wewnątrz przedmiotami),
- nieszczelności na stykach kominów i pokryć dachowych,
- odparzenia farby na klatkach schodowych,
- brak dostępu na dachy budynków (uszkodzone wyłazy dachowe, brak drabin),
- spękania ścian zewnętrznych i ubytki cegieł w murach.
2. W zakresie przeprowadzania przeglądów stanu technicznego i ich dokumentowania:
- nieprowadzenie książki obiektu budowlanego lub prowadzenie jej niezgodnie z przepisami,
- niedokumentowanie w książkach obiektu budowlanego przeprowadzanych remontów lub innych robót budowlanych,
- nieprzeprowadzanie okresowych przeglądów stanu technicznego lub przeprowadzanie tylko części obowiązkowych przeglądów,
- niewykonywanie zaleceń zawartych w protokółach z przeglądów stanu technicznego budynków.

Komentarz został wysłany. Dziękujemy!
 Błąd: {{error}}
{{ comment.disabled == 1 ? '[Treść usunięta przez Administratora]' : comment.content}}
{{ comment.author}}, {{ comment.createdDate}}
{{comment.error}}
  • 1

Najpopularniejsze

REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA

Ruch drogowy

REKLAMA
REKLAMA