Regulamin Konkursu "Anielica czy Diablica?"

Autor: H
REKLAMA

Zapraszamy do zapoznania się z Regulaminem Konkursu "Anielica czy Diablica?"

REGULAMIN KONKURSU „Anielica czy Diablica?”

     §1

Postanowienia ogólne

 1. Niniejszy regulamin (zwany dalej: Regulaminem głosowania ) określa ogólne warunki Konkursu „Anielica czy Diablica?” organizowanego na portalu www.codziennypoznan.pl
 2. Konkurs organizowany jest przez ONTV Sp. z o.o. z siedzibą w Poznaniu, adres 61-831 Poznań, Plac Wiosny Ludów 2, wpisaną do rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy Poznań – Nowe Miasto i Wilda w Poznaniu VIII Wydział Gospodarczy – KRS: 0000372252 o numerze NIP: 7781476289, REGON: 301600359,(zwanym dalej Organizatorem).
 3. Osoby biorące udział w Konkursie (zwane dalej Uczestnikami) wyrażają zgodę na zastosowanie wszystkich postanowień Regulaminu.
 4. Uczestnikami Konkursu są osoby, którym zrobiono zdjęcie na stoisku konkursowym w dn. 2-6.03.2015r.
 5. Warunkiem uczestnictwa w Konkursie było wyrażenie przez Uczestników zgody na udostępnienie wizerunku na portalu www.codziennypoznan.pl
 6. Zwycięzcy Konkursu zostaną wyłonieni w głosowaniu internetowym na portalu www.codziennypoznan.pl
 7. Nagrodami w Konkursie są:
 8. Nagroda dla Anielicy - voucher Day Spa dla zwyciężczyni konkursu i jej dwóch przyjaciółek, ufundowany przez firmę Massada i Centrum Estetyki.
 9. Nagroda dla Diablicy – voucher Night Club dla zwyciężczyni konkursu i jej dwóch przyjaciółek, ufundowany przez Fuego Cocktail Bar i klub PACHA Poznań.

     §2

Warunki głosowania

 1. Głosowanie internetowe rozpoczyna się w dniu 7 marca 2015r. o godz. 00:01 i trwa do 8 marca 2015r. do godz. 23:59.
 2. Celem głosowania internetowego jest wyłonienie spośród wszystkich zdjęć Uczestników Konkursu zamieszczonych w zakładce „8 marca” znajdującej się na stronie internetowej www.codziennypoznan.pl dwóch zdjęć prezentujących najciekawszą stylizację anielską i diabelską :
 3. zdjęcie Anielicy z największą liczba głosów,
 4. zdjęcie Diablicy z największą liczbą głosów.
 5. Głosowanie odbędzie się za pomocą aplikacji uruchomionej przez Organizatora i umieszczonej na stronie internetowej www.codziennypoznan.pl w dniu rozpoczęcia głosowania.

     §3

Zasady głosowania

 1. Głosowanie internetowe polega na oddaniu głosu na stronie www.codziennypoznan.pl w zakładce „8 marca” poprzez kliknięcie przycisku „Głosuj” przy wybranym przez siebie zdjęciu znajdującym się w galerii zdjęć.
 2. W zakładce „8 marca” w artykule konkursowym „Jaką jesteś kobietą? Anielicą czy Diablicą?” znajdują się dwie galerie zdjęć:
 3. galeria zdjęć - Anielica
 4. galeria zdjęć - Diablica.
 5. Kolejne oddanie głosu możliwe jest po upływie 15 minut od czasu kliknięcia przycisku „Głosuj”.
 6. Nad prawidłowym przebiegiem głosowania czuwać będzie Komisja Konkursowa oraz Administrator strony internetowej Konkursu. Weryfikacja poprawności oddanych przez Uczestników głosów będzie mała miejsce w trakcie trwania głosowania internetowego oraz po jego zakończeniu.
 7. Liczba oddanych głosów będzie stale widoczna przy każdym zdjęciu zamieszczonym w galerii konkursowej.
 8. Ogłoszenie oficjalnych wyników Konkursu nastąpi 10 marca 2015r. na stronie www.codziennypoznan.pl w zakładce „8 marca”.

 

      §4

Uczestnicy głosowania

 1. Uczestnikiem głosowania jest unikalny użytkownik. Przez unikalnego użytkownika, rozumie się osobę fizyczną korzystającą z jednoznacznie zidentyfikowanej (m.in. za pomocą ciastka sesyjnego) przeglądarki internetowej, łączącą się z określonego adresu IP.
 2. Niedozwolone jest oddawanie głosów przy użyciu narzędzi anonimizujących, maskujących lub zmieniających adres IP użytkownika, w szczególności sieci TOR.

  

     § 5

Reklamacje

 1. Reklamacje w zakresie prawidłowości przeprowadzenia głosowania internetowego i przyznawania nagród należy kierować wyłącznie w formie pisemnej listem poleconym na adres Organizatora Konkursu lub droga mailowa na adres 8marca@codziennypoznan.pl
 2. Reklamacje będą rozpatrywane przez Komisję Konkursową w terminie 14 dni roboczych od daty jej doręczenia. O decyzji Komisji Konkursowej zgłaszający reklamację zostanie powiadomiony pisemnie na adres wskazany w złożonej reklamacji.
 3. Decyzje Komisji Konkursowej po rozpoznaniu reklamacji mają charakter ostateczny i nie przysługuje od nich odwołanie.

 

     § 6

Postanowienia końcowe

 1. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za:
 2. a) problemy w przebiegu głosowania, jeżeli nastąpiły one wskutek zdarzeń, których Organizator przy zachowaniu należytej staranności nie był w stanie przewidzieć lubktórym nie mógł zapobiec, w szczególności w przypadku problemów związanych ze zdarzeniami losowymi o charakterze siły wyższej,
 3. b) udział w głosowaniu niezgodnie z postanowieniami Regulaminu głosowania i szkody tym spowodowane,
 4. c) przerwy lub problemy w przebiegu głosowania zaistniałe z przyczyn technicznych lub niezależnych od Organizatora w szczególności związane z działaniem dostawców usług internetowych.
 5. Administratorem danych osobowych zgromadzonych w związku z głosowaniem jest Organizator Konkursu, który zapewnia, że dane osobowe Uczestników będą przetwarzane zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 roku o ochronie danych osobowych (Dz. U. Nr 101, poz. 926 z póź. zm.) w celu niezbędnym do przeprowadzenia głosowania.
 6. Wszelkie spory powstałe na tle niniejszego Regulaminu głosowania rozpatrywać będzie Sąd właściwy ze względu na siedzibę Organizatora Konkursu.
 7. W sprawach nieuregulowanych niniejszym regulaminem zastosowanie mają przepisy Kodeksu Cywilnego oraz regulamin Konkursu „Anielica czy Diablica?” zamieszczony na stronie www.codziennypoznan.pl
 8. Niniejszy regulamin wchodzi w życie z dniem 5 marca 2015r. i jest dostępny na stronie www.codziennypoznan.pl
Komentarz został wysłany. Dziękujemy!
 Błąd: {{error}}
{{ comment.disabled == 1 ? '[Treść usunięta przez Administratora]' : comment.content}}
{{ comment.author}}, {{ comment.createdDate}}
{{comment.error}}
 • 1

Najpopularniejsze

REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA

Ruch drogowy

REKLAMA
REKLAMA