Regulamin Konkursu "Walentynka z Poznania"

Autor: Administrator
REKLAMA

REGULAMIN KONKURSU „HOT WALENTYNKA”

W RAMACH AKCJI „WALENTYNKA Z POZNANIA”

REGULAMIN KONKURSU „HOT WALENTYNKA”

W RAMACH AKCJI „WALENTYNKA Z POZNANIA”

 • 1

Postanowienia ogólne

 1. Niniejszy regulamin (zwany dalej: Regulaminem głosowania ) określa ogólne warunki Konkursu „HOT WALENTYNKA” organizowanego w ramach Akcji „Walentynka z Poznania”.
 2. Konkurs organizowany jest przez ONTV Sp. z o.o. z siedzibą w Poznaniu, adres 61-831 Poznań, Plac Wiosny Ludów 2, wpisaną do rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy Poznań – Nowe Miasto i Wilda w Poznaniu VIII Wydział Gospodarczy – KRS: 0000372252 o numerze NIP: 7781476289, REGON: 301600359,(zwanym dalej Organizatorem).
 3. Osoby biorące udział w Konkursie (zwane dalej Uczestnikami) wyrażają zgodę na zastosowanie wszystkich postanowień Regulaminu.
 4. Uczestnikami Konkursu są osoby, którym zrobiono zdjęcie na stoisku walentynkowym w ramach Akcji „Walentynka z Poznania”.
 5. Warunkiem uczestnictwa w Konkursie było wyrażenie przez Uczestników zgody na udostępnienie wizerunku na portalu www.codziennypoznan.pl
 6. Zwycięzca Konkursu zostanie wyłoniony w głosowaniu internetowym na portalu www.codziennypoznan.pl
 7. Nagrodą w Konkursie jest voucher do Hotelu Remes dla dwóch osób.

 

 • 2

Warunki głosowania

 1. Głosowanie internetowe rozpoczyna się w dniu 14 luty 2015r. o godz. 18:00 i trwa do północy (23:59).
 2. Celem głosowania internetowego jest wyłonienie spośród wszystkich zdjęć Uczestników Konkursu zamieszczonych w zakładce „Walentynki” znajdującej się na stronie internetowej www.codziennypoznan.pl HOT WALENTYNKI, tj. zdjęcia z największą liczbę głosów.
 3. Głosowanie odbędzie się za pomocą aplikacji uruchomionej przez Organizatora i umieszczonej na stronie internetowej www.codziennypoznan.pl w dniu rozpoczęcia głosowania.

 

 • 3

Zasady głosowania

 1. Głosowanie internetowe polega na oddaniu głosu na stronie www.codziennypoznan.pl w zakładce „Walentynki” poprzez kliknięcie przycisku „Głosuj” przy wybranym przez siebie zdjęciu.
 2. Kolejne oddanie głosu możliwe jest po upływie 15 minut od czasu kliknięcia przycisku „Głosuj”.
 3. Nad prawidłowym przebiegiem głosowania czuwać będzie Komisja Konkursowa oraz Administrator strony internetowej Konkursu. Weryfikacja poprawności oddanych przez Uczestników głosów będzie mała miejsce w trakcie trwania głosowania internetowego oraz po jego zakończeniu.
 4. Liczba oddanych głosów będzie stale widoczna przy każdym zdjęciu zamieszczonym w galerii konkursowej.

5.Ogłoszenie oficjalnych wyników Konkursu nastąpi 15 lutego 2015r. na stronie www.codziennypoznan.pl w zakładce „Walentynki”.

 

 • 4

Reklamacje

 1. Reklamacje w zakresie prawidłowości przeprowadzenia głosowania internetowego i przyznawania nagród należy kierować wyłącznie w formie pisemnej listem poleconym na adres Organizatora Konkursu lub droga mailowa na adres walentynka2codziennypoznan.pl
 2. Reklamacje będą rozpatrywane przez Komisję Konkursową w terminie 14 dni roboczych od daty jej doręczenia. O decyzji Komisji Konkursowej zgłaszający reklamację zostanie powiadomiony pisemnie na adres wskazany w złożonej reklamacji.
 3. Decyzje Komisji Konkursowej po rozpoznaniu reklamacji mają charakter ostateczny i nieprzysługuje od nich odwołanie.

 

 • 5

Postanowienia końcowe

 1. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za:
 2. a) problemy w przebiegu głosowania, jeżeli nastąpiły one wskutek zdarzeń, których Organizator przy zachowaniu należytej staranności nie był w stanie przewidzieć lub którym nie mógł zapobiec, w szczególności w przypadku problemów związanych ze zdarzeniami losowymi o charakterze siły wyższej,
 3. b) udział w głosowaniu niezgodnie z postanowieniami Regulaminu głosowania i szkody tym spowodowane,
 4. c) przerwy lub problemy w przebiegu głosowania zaistniałe z przyczyn technicznych lub niezależnych od Organizatora w szczególności związane z działaniem dostawców usług internetowych.
 5. Administratorem danych osobowych zgromadzonych w związku z głosowaniem jest Organizator Konkursu, który zapewnia, że dane osobowe Uczestników będą przetwarzane zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 roku o ochronie danych osobowych (Dz. U. Nr 101, poz. 926 z póź. zm.) w celu niezbędnym do przeprowadzenia głosowania.
 6. Wszelkie spory powstałe na tle niniejszego Regulaminu głosowania rozpatrywać będzie Sąd właściwy ze względu na siedzibę Organizatora Konkursu.
 7. W sprawach nieuregulowanych niniejszym regulaminem zastosowanie mają przepisy Kodeksu Cywilnego oraz regulamin Konkursu „HOT WALENTYNKA” zamieszczony na stronie www.codziennypoznan.pl
 8. Niniejszy regulamin wchodzi w życie z dniem 2 grudnia 2014r. i jest dostępny na www.codziennypoznan.pl

 

Komentarz został wysłany. Dziękujemy!
 Błąd: {{error}}
{{ comment.disabled == 1 ? '[Treść usunięta przez Administratora]' : comment.content}}
{{ comment.author}}, {{ comment.createdDate}}
{{comment.error}}
 • 1

Najpopularniejsze

REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA

Ruch drogowy

REKLAMA
REKLAMA